Welcome to Diss height=
    Site © WebSure 2003-2020
Home
 
welcome
meet your local team
activity timetable
latest updates...
vision statement
our services
courses-adult education
equality & diversity
parent's forum
policies
childcare
common questions
for dads
parental survey
for childminders
just for children
volunteers
early years education
money matters
job spot!
news and downloads
useful contacts
useful links
using computers
Click here for text menu

Translate this page

Parent's Forum
Our partnership with parents is key to our work and the Parent’s Forum is one of the several forums in which you are invited to come along to share in talking about the running and direction of the centre.

We have regular gatherings when parents and staff get together to talk about ideas, feedback from other parents, successes and concerns. These meetings are very relaxed and informal and everyone is welcome.

Parent Representatives

Any parent can volunteer to put himself or herself forward as a Parent Representative. Our Advisory Board is made up of parents and staff and the role of the parent members is to act as a link between the community and the centre.

If you are interested in becoming a representative why not come along to a meeting to find out what it’s all about?

Just give us a call for more information on 01379 651786.

Help us to help others

There are many organisations in Norfolk who can offer help when things get tough for families.  But often people don't get help early enough to stop small problems growing in to big ones.

In this area all those helpful organisations are starting to work together - giving you a single place to go if things start to get difficult with your children, your employment, your health, your housing or your finances.  We need your help in making the information about these services clear to those who might need them in the future - so that people understand where to get the help they need to solve problems early on.


Pomóý nam pomagaã innym

 W Norfolk istnieje wiele organizacji, które mogà úwiadczyã wsparcie na rzecz rodzin, kiedy doúwiadczajà one kùopotów. Wiele osób nie otrzymuje jednak pomocy wystarczajàco wczeúnie, zanim niewielkie problemy urosnà do rangi znacznych trudnoúci. Na tej pùaszczyênie wszystkie te pomocne organizacje zaczynajà ze sobà wspóùpracowaã, stajàc siæ miejscem, w które moýesz siæ udaã, kiedy masz problemy z dzieãmi, pracà, zdrowiem, mieszkaniem lub finansami.  Potrzebujemy Twojej pomocy, aby zapewniã, ýe informacje te docierajà do wszystkich, którzy w przyszùoúci mogà potrzebowaã pomocy – naszym celem jest zapewnienie, ýe ludzie wiedzà, gdzie uzyskaã pomoc, aby jak najszybciej rozwiàzaã swoje problemy. Jeýeli masz czas, aby porozmawiaã z nami o tym, co sprawiùoby, ýe informacje te wydaùyby Ci siæ interesujàce, podziel siæ z nami swoimi spostrzeýeniami przy herbacie i cieúcie. Poúwiæã nam nie wiæcej niý 20 minut – spotkaj siæ z nami w úrodæ, 10 wrzeúnia, w dowolnym czasie miædzy 09:30 a 11:00 w Wydziale Usùug Spoùecznych na rzecz Dzieci w Diss.  Jeýeli wymagasz pomocy tùumacza ustnego, poinformuj o tym wùaúciwego pracownika Wydziaùu Usùug Spoùecznych na rzecz Dzieci.

 

Padëkite mums padëti kitiems
 Norfolke yra daug organizacijø, kurios gali padëti, kai šeimos susiduria su ávairiais sunkumais. Labai daþnai þmonës nesiima spræsti maþø problemø, kol jos neišauga. Mûsø  vietovëje visos šios naudingos organizacijos pradeda dirbti kartu – jums tereikës nueiti á vienà vietà, jei patirsite sunkumø su vaikais, darbu, savo sveikata, bûstu ar asmeniniais finansais. Mums reikia jûsø pagalbos, kad galëtumëme kuo aiškiau pateikti informacijà apie paslaugas tiems, kuriems jø gali prireikti ateityje, kad þmonës þinotø, kur gali kreiptis jiems reikalingos pagalbos ir problemos bûtø sprendþiamos ankstyvame etape. Jeigu skirtumëte mums šiek tiek laiko pasikalbëti apie tai, kaip pateikti informacijà kuo geriau, mes mielai su jumis pabendrausime prie arbatos puodelio su pyragu. Skirkite mums apie 20 min. rugsëjo 10 d., treèiadiená, bet kuriuo metu nuo 9.30 iki 11 val. Diss vaikø centre (angl. Diss Children’s Centre). Jeigu jums reikës vertëjo paslaugø, informuokite apie tai vaikø centro darbuotojus 
Welcome | Meet Your Local Team | Activity Timetable | Latest updates... | Vision Statement | Our Services | Courses-Adult Education | Equality & Diversity | Parent's Forum | Policies | Childcare | Common Questions | For Dads | Parental Survey | For Childminders | Just for Children | Volunteers | Early Years Education | Money Matters | Job Spot! | News and Downloads | Useful Contacts | Useful Links | Using Computers |
S.E.T.: 0.068s            Site © WebSure 2003-2020